MOC 100 Years facebook youtube  
Header Image
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ผลงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการปฎิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรววงพาณิชย์ ประจำปี 2566
watermark

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ผลงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการปฎิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรววงพาณิชย์ ประจำปี 2566


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกว.pdf วันที่แผยแพร่ 31/08/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar